História

Stručná história

Súčasné zariadenia na nakladanie s odpadmi umiestnené v prevádzke spoločnosti Dežerická EKO, s.r.o. v Dežericiach, vznikli postupným vývojom z pôvodnej skládky odpadov prevádzkovanej od roku 1968. Prevádza skládky bola v roku 2009 zakázaná z dôvodu nesplnenia ekologických podmienok. V rokoch 1999-2000 bolo uskutočnené posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pod názvom „Rozšírenie činnosti nakladania s odpadmi na skládke III. stavebnej triedy“. V záverečnom stanovisku z posudzovania bolo navrhované rozšírenie činnosti nakladania s odpadmi na skládke odpadov Veronika odporučené na realizáciu. V nasledujúcich rokoch boli v areáli skládky okrem kapacity na skládkovanie nie nebezpečných odpadov vybudované aj nové zariadenia, slúžiace na zber a zhodnocovanie nie nebezpečných aj nebezpečných odpadov. V areáli skládky bol postupne vybudovaný závod na zber a spracovanie odpadov, ktorý spĺňa požiadavky právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva. V rámci závodu boli vybudované kapacity na zber nebezpečných a nie nebezpečných odpadov, jednotka separácie olejov (koalescenčný filter), zariadenie na spracovanie a úpravu odpadových olejov, zariadenie na spracovanie spáliteľných odpadov, zariadenie na zhodnocovanie odpadov s obsahom ortuti a zariadenie na zber a spracovanie odpadu z elektrozariadení. Historicky sa v areáli zabezpečovalo skládkovanie odpadov, spracovanie ortuťového odpadu ( žiarivky, výbojky a pod.), spracovanie elektroodpadu (televízory, chladničky, káble, plošné spoje, a pod.), separácia kovov, drvenie zbytkového odpadu a príprava alternatívneho paliva pre cementárne, spracovanie chemického odpadu, triedenie a lisovanie separovaného odpadu z obcí, spracovanie minerálnych olejov a ich emulzií.