Skládka odpadov

Zneškodňovanie odpadu – Skládka odpadov

Prevádzkovanie Skládky odpadov Dežerice II je od novembra 2013. Odpady sú skladované v kazete, ktorá vyhovuje všetkým ekologickým štandardom. Skládkovanie je aktuálne rozhodujúcim technologickým procesom podniku. Prevádzka „Skládka odpadov Dežerice II“ je stavebne riešená ako samostatne zabezpečené skládkovacie priestory zariadenia na zneškodňovanie odpadov skládkovaním, spôsobom D1 – do zeme alebo na povrchu zeme, v súlade s platnými legislatívnymi predpismi pre zneškodňovanie odpadov. Skládka odpadov Dežerice II. je rozdelená na tri časti. V súčasnosti je prevádzkovaná kazeta v rozsahu 3. časti podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, skolaudovanej v kolaudačnom konaní. Vybudované skládkovacie plochy 1. časti skládky odpadov Dežerice II. boli zrealizované v tesnej blízkosti jestvujúceho telesa pôvodnej skládky odpadov VERONIKA, ktorej prevádzka bola ukončená v roku 2009. V roku 2015 bola uvedená do prevádzky 2. časť skládky odpadov Dežerice II, ktorá bola zrealizovaná na svahu pôvodnej skládky (na rekultivačných vrstvách) s napojením na vybudovanú 1. časť tak, aby tvorili jedno teleso. V roku 2020 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku Skládka odpadov a kolaudačné rozhodnutie pre prevádzku Skládka odpadov – Dežerice II, 3.časť, vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, odborom integrovaného povoľovania a kontroly. Dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia bol odpad zneškodňovaný iba v kazete č. 3., kazety 1. a 2. časť sú prevádzkovo ukončené a pripravené na konečné uzavretie a rekultiváciu.