Súčasnosť

Opis súčasného stavu

Súčasná prevádzka využíva prevádzkovú budovu, mostovú váhu, žumpu na zhromažďovanie splaškových vôd, spevnené plochy, vnútroareálové komunikácie, odvodňovacie rigoly na odvádzanie vôd z povrchového odtoku, Akumulačnú nádrž priesakových kvapalín, trafostanicu, monitorovací systém podzemných vôd, oplotenie, požiarnu nádrž, osvetlenie, kamerový systém, umývarku kolies automobilov, a informačné tabule. V areáli prevádzkujú povolené aktivity a to najmä: – skládkovanie nie nebezpečných odpadov, na ktoré má spoločnosť všetky potrebné povolenia. Prevádzka spoločnosti Dežerická EKO, s.r.o. má do dnešného dňa uzavreté zmluvy a každodenné objednávky s okolitými obcami a firmami, ktoré majú sídlo alebo prevádzku v okolí skládky ako aj vo vzdialenejšej oblasti.

Kapacita SOD:

Pôdorysná plocha skládky:

Umiestnenie/lokalita: katastrálne územie obce Dežerice